臺灣話/千字文讀音

T â i - g í K à u - k h o - s u 目錄 - 介紹 [檢視編輯]
台 語 教 科 書 1. 書寫漢字白話字臺灣語假名臺語諺文普實台文全漢漢羅全羅輸入法

2. 拼音系統臺語注音符號台羅拼音
3. 文法
4. 發音聲調腔調文白異讀數字姓氏天干地支訓讀千字文百家姓三字經千金譜臺灣三字經
5. 詞彙常用名詞常用動詞常用形容詞常用副詞代名詞疑問詞介詞助詞外來語
6. 時態現在式過去式進行式完成式

漢文、羅馬文對照

編輯

天地玄黃 宇宙洪荒 Thian-tē hiân-hông Ú-tiū hông-hong
日月盈昃 辰宿列張 Ji̍t-goa̍t êng-chek sîn-siù lia̍t-tiong
寒來暑往 秋收冬藏 Hân lâi sú óng tshiu siu tong tsông
閏餘成歲 律呂調陽 Lūn û sîng suè lu̍t lú tiâu iông
雲騰致雨 露結為霜 ûn thîng tì ú lōo kiat uî song
金生麗水 玉出崑岡 Kim sing lē suí gio̍k tshut khun kong
劍號巨闕 珠稱夜光 Kiàm hō kū khuat tsu tshing iā kong
果珍李柰 菜重芥薑 Kó tin lí nāi tshài tiōng kài khiong
海鹹河淡 鱗潛羽翔 Hái hâm hô tām lîn tsiâm ú siông
龍師火帝 鳥官人皇 Liông su hónn tè niáu kuan jîn hông
始制文字 乃服衣裳 Sí tsè bûn tsū nái ho̍k i siông
推位讓國 有虞陶唐 Thui uī jiōng kok iú gû tô tông
弔民伐罪 周發殷湯 Tiàu bîn hua̍t tsuē tsiu huat un thong
坐朝問道 垂拱平章 Tsō tiâu būn tō suî kióng pîng tsiong
愛育黎首 臣伏戎羌 ài io̍k lê siú sîn ho̍k jiông khiong
遐邇壹體 率賓歸王 Hâ jí it thé sut pin kui ông
鳴鳳在竹 白駒食場 Bîng hōng tsāi tiok pi̍k ku si̍k tiông
化被草木 賴及萬方 Huà pī tshó bo̍k lāi ki̍p bān hong
蓋此身髮 四大五常 Kài tshú sin huat sù tāi ngó siông
恭惟鞠養 豈敢毀傷 Kiong uî kiok ióng khí kám huí siong
女慕貞烈 男效才良 Lú bōo tsing lia̍t lâm hāu tsâi liông
知過必改 得能莫忘 Ti kò pit kái tik lîng bo̍k bōng
罔談彼短 靡恃己長 Bóng tâm pí tuán mî sī kí tiông
信使可覆 器欲難量 Sìn sú khó hok khì io̍k lân liông
墨悲絲染 詩讚羔羊 Bi̍k pi si jiám si tsàn ko iông
景行維賢 克念作聖 Kíng hîng uî hiân khik liām tsok sìng
德建名立 形端表正 Tik kiàn bîng li̍p hîng tuan piáu tsìng
空谷傳聲 虛堂習聽 Khong kok tuân sing hu tông si̍p thing
禍因惡積 福緣善慶 Hō in ok tsik hok iân siān khìng
尺璧非寶 寸陰是競 Tshik pik hui pó tshùn im sī kīng
資父事君 曰嚴與敬 Tsu hū sū kun ua̍t giâm ú kìng
孝當竭力 忠則盡命 Hàu tong kia̍t li̍k tiong tsik tsīn bīng
臨深履薄 夙興溫凊 Lîm sim lí po̍k siok hing un tshìng
似蘭斯馨 如松之盛 Sū lân su hing jû siông tsi sīng
川流不息 淵澄取映 Tshuan liû put sik ian tîng tshú ìng
容止若思 言辭安定 Iông tsí jio̍k su giân sû an tīng
篤初誠美 慎終宜令 Tok tshoo sîng bí sīn tsiong gî līng
榮業所基 籍甚無竟 îng gia̍p sóo ki tsi̍k sīm bû kìng
學優登仕 攝職從政 Ha̍k iu ting sū liap tsik tsiông tsìng
存以甘棠 去而益詠 Tsûn í kam tông khù jî ik īng
樂殊貴賤 禮別尊卑 Ga̍k sû kuì tsiān lé pia̍t tsun pi
上和下睦 夫唱婦隨 Siōng hô hā bo̍k hu tshiòng hū suî
外受傅訓 入奉母儀 Guē siū hū hùn ji̍p hōng bió gî
諸姑伯叔 猶子比兒 Tsu koo pik siok iû tsú pí jî
孔懷兄弟 同氣連枝 Khóng huâi hing tē tông khì liân tsi
交友投分 切磨箴規 Kau iú tôo hūn tshiat mô tsim kui
仁慈隱惻 造次弗離 Jîn tsû ún tshik tsō tshù hut lî
節義廉退 顛沛匪虧 Tsiat gī liâm thuè tian phài huí khui
性靜情逸 心動神疲 Sìng tsīng tsîng i̍t sim tōng sîn phî
守真志滿 逐物意移 Siú tsin tsì buán tio̍k bu̍t ì î
堅持雅操 好爵自縻 Kian tî ngá tsho hó tsiok tsū bî
都邑華夏 東西二京 Too ip huâ hā tong se jī king
背邙面洛 浮渭據涇 Puē bông biān lo̍k hû uī kù king
宮殿盤鬱 樓觀飛驚 Kiong tiān puân ut lôo kuàn hui king
圖寫禽獸 畫彩仙靈 Tôo siá khîm siù huā tshái sian lîng
丙舍傍啟 甲帳對楹 Píng sià pông khé kap tiòng tuì îng
肆筵設席 鼓瑟吹笙 Sù iân siat si̍k kóo sit tshui sing
陞階納陛 弁轉疑星 Sing kai la̍p pē piān tsuán gî sing
右通廣內 左達承明 Iū thong kóng luē tsó ta̍t sîng bîng
既集墳典 亦聚群英 Kì tsi̍p hûn tián i̍k tsū kûn ing
杜藁鍾隸 漆書壁經 Tōo kó tsiong lē tshit su pik king
府羅將相 路俠槐卿 Hú lô tsiòng siòng lōo hia̍p huâi khing
戶封八縣 家給千兵 Hōo hong pat hiān ka kip tshian ping
高冠陪輦 驅轂振纓 Ko kuàn puê lián khu kok tsín ing
世祿侈富 車駕肥輕 Sè lo̍k tshí hù ku kà huî khing
策功茂碩 勒碑刻銘 Tshik kong bōo si̍k li̍k pi khik bîng
磻溪伊尹 佐時阿衡 Puân khe i ún tsó sî o hîng
奄宅曲阜 微旦孰營 Iám ti̍k khiok hū bî tàn sio̍k îng
桓公匡合 濟弱扶傾 Huân kong khong ha̍p tsè jio̍k hû khing
綺回漢惠 說感武丁 Khí huê hàn huī ua̍t kám bú ting
俊乂密勿 多士實寧 Tsùn guē bi̍t bu̍t to sū si̍t lîng
晉楚更霸 趙魏困橫 Tsìn tshóo king pà tiāu guī khùn hîng
假途滅虢 踐土會盟 Ká tôo bia̍t kok tsiān thóo huē bîng
何遵約法 韓弊煩刑 Hô tsun iok huat hân pē huân hîng
起翦頗牧 用軍最精 Khí tsián phó bo̍k iōng kun tsuè tsing
宣威沙漠 馳譽丹青 Suan ui sa bo̍k tî ū tan tshing
九州禹跡 百郡秦並 Kiú tsiu ú tsik pik kūn tsîn pìng
嶽宗泰岱 禪主雲亭 Ga̍k tsong thài tāi siân tsú ûn thîng
雁門紫塞 雞田赤城 Gān bûn tsí sài ke tiân tshik sîng
昆池碣石 鉅野洞庭 Khun tî kia̍t si̍k kū iá tōng tîng
曠遠綿邈 巖岫杳冥 Khòng uán biân biáu gâm siū iáu bîng
治本於農 務茲稼穡 Tī pún u lông bū tsu kà sik
俶載南畝 我藝黍稷 Tshiok tsài lâm bóo ngó gē sú tsik
稅熟貢新 勸賞黜陟 Suè sio̍k kòng sin khuàn sióng thut tik
孟軻敦素 史魚秉直 Bīng kho tun sòo sú gû píng ti̍k
庶幾中庸 勞謙謹敕 Sù ki tiong iông lô khiam kín thik
聆音察理 鑒貌辨色 Lîng im tshat lí kàm māu piān sik
貽厥嘉猷 勉其祗植 î kuat ka iû bián kî tsi si̍k
省躬譏誡 寵增抗極 Síng kiong ki kài thióng tsing khòng ki̍k
殆辱近恥 林皋幸即 Tāi jio̍k kūn thí lîm ko hīng tsik
兩疏見機 解組誰逼 Lióng soo kiàn ki kái tsóo suî pik
索居閒處 沉默寂寥 Sok ku hân tshú tîm bi̍k tsi̍k liâu
求古尋論 散慮逍遙 Kiû kóo sîm lūn sàn lū siau iâu
欣奏累遣 慼謝歡招 Him tsòo luí khián tshik siā huan tsiau
渠荷的歷 園莽抽條 Kû hô tik li̍k uân bóng thiu tiâu
枇杷晚翠 梧桐早凋 Pî pâ buán tshuì ngô tông tsó tiau
陳根委翳 落葉飄搖 Tîn kun uí è lo̍k ia̍p phiau iâu
游鵾獨運 凌摩絳霄 Iû khun to̍k ūn lîng mô kàng siau
耽讀翫市 寓目囊箱 Tam tho̍k guān sī gū bo̍k lông siong
易輶攸畏 屬耳垣牆 ī iû iû uì tsiok jí uân tshiông
具膳餐飯 適口充腸 Kū siān tshan huān sik khóo tshiong tiông
飽厭烹宰 饑飫糟糠 Páu iàm phing tsái ki ù tso khong
親戚故舊 老少異糧 Tshin tshik kòo kiū nó siàu ī liông
妾御績紡 侍巾帷房 Tshiap gū tsik hóng sī kun uî hông
紈扇圓潔 銀燭輝煌 Uân siàn uân kiat gûn tsiok hui hông
晝眠夕寐 藍筍象牀 Tiù biân si̍k bī lâm sún siōng tshông
弦歌酒讌 接杯舉觴 Hiân ko tsiú iàn tsiap pue kú siong
矯手頓足 悅豫且康 Kiáu siú tùn tsiok ua̍t ū tshiánn khong
嫡後嗣續 祭祀烝嘗 Tik hōo sū sio̍k tsè sū tsing siông
稽顙再拜 悚懼恐惶 Khé sóng tsài pài sióng khū khióng hông
牋牒簡要 顧答審詳 Tsian tia̍p kán iàu kòo tap sím siông
骸垢想浴 執熱願涼 Hâi kóo sióng io̍k tsip jia̍t guān liông
驢騾犢特 駭躍超驤 Lû lô to̍k ti̍k hāi io̍k tshiau siong
誅斬賊盜 捕獲叛亡 Tu tsám tsi̍k tō pōo hi̍k puān bông
布射僚丸 嵇琴阮嘯 Pòo siā liâu uân hê khîm guán siàu
恬筆倫紙 鈞巧任釣 Tiâm pit lûn tsí kun kháu jīm tiàu
釋紛利俗 並皆佳妙 Sik hun lī sio̍k pīng kai ka biāu
毛施淑姿 工顰妍笑 Mô si siok tsu kong pîn giân tshiàu
年矢每催 曦暉朗曜 Liân sí muí tshui hi hui lóng iāu
璇璣懸斡 晦魄環照 Suân ki hiân uat huè phik huân tsiàu
指薪修祜 永綏吉劭 Tsí sin siu hōo íng sui kit siāu
矩步引領 俯仰廊廟 Kú pōo ín líng hú gióng lông biāu
束帶矜莊 徘徊瞻眺 Siok tài king tsong puê huê tsiam thiàu
孤陋寡聞 愚蒙等誚 Koo lōo kuánn bûn gû bông tíng tshiàu
謂語助者 焉哉乎也 Uī gú tsōo tsiá ian tsai hôo iá

外部工具書

編輯