臺灣話/天干地支

T â i - g í K à u - k h o - s u 目錄 - 介紹 [檢視編輯]
台 語 教 科 書 1. 書寫漢字白話字臺灣語假名臺語諺文普實台文全漢漢羅全羅輸入法
2. 拼音系統臺語注音符號台羅拼音
3. 文法
4. 發音腔調數字姓氏天干地支訓讀千字文百家姓三字經千金譜臺灣三字經文白異讀
5. 詞彙常用名詞常用動詞常用形容詞常用副詞代名詞疑問詞介詞助詞外來語
6. 時態現在式過去式進行式完成式

天干地支 编辑

天干
漢字 白話字(文) 白話字(白) 干支讀音
Kap
Kah
白讀
It
It
Péng
Piáⁿ
白讀
Ting
Ting
Bō͘
Bō͘
文讀
Keng
Keⁿ
皆可
Sin
Sin
Jîm
Jîm
Kuí
Kuí
地支
漢字 白話字(文) 白話字(白) 干支讀音
Chú
Chí
白讀
Thiú
Thiú
În
În
Báu
Báu
Sîn
Sîn
Chī
白讀
Ngó͘
Gō͘
皆可
Boē
文讀
Sin
Sin
Sut
Sut
Hāi
Hāi

干支唸讀 编辑

順序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
漢字
甲子
乙丑
丙寅
丁卯
戊辰
己巳
庚午
辛未
壬申
癸酉
白話字
kah-chí
it-chiú
piáⁿ-în
teng-báu
bō͘-sîn
kí-chī
keng-ngó͘
順序
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
漢字
甲戌
乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰
辛巳
壬午
癸未
白話字
順序
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
漢字
甲申
乙酉
丙戌
丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯
壬辰
癸巳
白話字
順序
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
漢字
甲午
乙未
丙申
丁酉
戊戌
己亥
庚子
辛丑
壬寅
癸卯
白話字
順序
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
漢字
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥
壬子
癸丑
白話字
順序
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
漢字
甲寅
乙卯
丙辰
丁巳
戊午
己未
庚申
辛酉
壬戌
癸亥
白話字

外部工具書 编辑