臺灣話/拼音/台羅

T â i - g í K à u - k h o - s u 目錄 - 介紹 [檢視編輯]
台 語 教 科 書 1. 書寫漢字白話字臺灣語假名臺語諺文普實台文全漢漢羅全羅輸入法

2. 拼音系統臺語注音符號台羅拼音
3. 文法
4. 發音聲調腔調文白異讀數字姓氏天干地支訓讀千字文百家姓三字經千金譜臺灣三字經
5. 詞彙常用名詞常用動詞常用形容詞常用副詞代名詞疑問詞介詞助詞外來語
6. 時態現在式過去式進行式完成式

台羅拼音系統

编辑

簡介

编辑

臺灣閩南語羅馬字拼音方案Tâi-uân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Phing-im Hong-àn),簡稱為台羅拼音台羅(TL),為中華民國教育部於2006年10月14日所公布的臺灣閩南語拼音方案。此套拼音並非完全新創,而是整合原有的白話字以及台灣語言音標方案(TLPA)的閩南語音標部份而來。台羅拼音方案與白話字的相容性良好,可以視為白話字的增補或發展上的分支。在臺灣,使用白話字的社群有較高的意願使用台羅拼音,同時,在官方地位方面台羅拼音方案取代了TLPA。然而,在台灣以外的國家或地區,台羅拼音未必能夠全面取代白話字。

台羅字母教學

编辑

以下的教學頁,為了讓讀者們更容易清楚地了解,介紹的時候會順便舉例字。這些例字也會舉出華文的寫法,方便不熟悉台羅拼音的讀者理解。

另外,舉的例字也會附上聲音檔。而這些聲音檔是維基百科上面允許置放的檔案格式,是副檔名為 .ogg 的媒體檔案,無法開啟者可先下載安裝 AudacityGoldWave 軟體(直接按右鍵下載即可)。

母音與鼻母音

编辑

台語的基本母音(韻母)總共有六個── a, i, u, e, o, oo。此外,尚有鼻化母音,也就是在母音後方加上 nn,這個nn總是寫在一個單字的最後方。

母音
舉例
聽聲音
鼻化音
舉例
聽聲音
a
an、pa、nâ
安、巴、藍
an、待補、待補
ann
sann、phànn、thann
三、冇、他
sann、待補、待補
i
ti、bí、tshit
豬、米、七
ti、待補、待補
inn
înn、tinn、thinn
圓、甜、天
înn、待補、待補
u
khu、thut、gû
區、禿、牛
khu、待補、待補
e
gē、ké、té
藝、粿、短
、待補、待補
enn
senn、phênn、chhenn
生、彭、星
senn、待補、待補
o
bô、to、thó
無、多、討
、待補、待補
o͘o
khóo、tsoo、thóo
苦、租、土
khóo、待補、待補
onn
ònn、hònn、onn
惡、好、嗚
ònn、待補、待補

複母音

编辑

此外,這些母音還可以相互組合,成為雙母音、三母音,在下方許多舉例之中皆可以看到。

母音
舉例
聽聲音
鼻化音
舉例
聽聲音
ai
ái、pâi、kái
藹、牌、改
待補
aiⁿ
phāinn、hainn、pháinn
揹、哼、歹
待補
au
au、áu、āu
歐、嘔、後
待補

ia
tsia̍h、khiah、piah
食、隙、壁
待補
iann
piánn、tiánn、kiann
餅、鼎、驚
待補
iu
tiū、niû、tsiu
宙、量、周
待補
iunn
tiunn、kiunnn、khiunn
張、薑、腔
待補
io
biō、tiō、tsio
廟、趙、招
待補
(ionn)(彰化腔)
tionn、kionn、khionnn
張、薑、腔
待補
iau
miāu、thiàu、niau
妙、跳、貓
待補
iaunn

待補
ua
phuà、muá、tuā
破、滿、大
待補
uann
puann、kuan、suann
搬、官、山
待補
oe
guā、tsuē、hue
外、罪、花
待補
oai
kuai、khuài、huâi
乖、快、懷
待補
uainn
kuainn、huâinn、suâinn
關、橫、檨
待補

聲化母音

编辑

此外,還有兩個特別的母音,稱為「聲化母音(或音節化母音)」的 m, ng。它們平常是屬於子音,然而,也有單獨出現而當做母音使用的時候。

聲化
母音
舉例
聽聲音
m
m̄、ḿ、hm̂
不、姆、媒
ḿ、待補
ng
n̂g、kng、nńg
黃、光、軟
n̂gkng、待補

鼻音韻尾

编辑

子音

编辑

由於華語沒有濁音,因此在學習之初,常會混淆的就是 b 與 p,d 與 t,以及 g 與 k 等等,依照國際音標的習慣,加上 h 表示送氣的清音,是以 ph, th, kh 才是代表送氣音,對於初學者來說,可能會受到英文影響而有誤用情形,要注意。最後,台語裡頭沒有 d 的發音,因此在列表中沒有這一項。

下方的表包含了用來描寫台語讀音的主要子音,然而,這張表與「國際語音學會」(IPA)制定的更為完整的子音表之間,仍然存在著許多差異,光是最前面一行的「發音部位」分類法就未必準確;然而這只是粗略的分法,對於表達以及比對台語子音發音,已然足夠。

發音
部位
濁音
舉例
聽聲音
清音
不送氣
舉例
聽聲音
清音
送氣
舉例
聽聲音
鼻音
舉例
聽聲音
其他
舉例
聽聲音
雙唇音
bilabials
b
bāng、bí、bú
網、米、母
bāng、待補、待補
p
pîng、pue、pinn
平、杯、邊
pîng、待補、待補
ph
phuê、phue、phuì
皮、批、屁
phuê、待補、待補
m
mn̂g、môo、muê
門、毛、煤
mn̂g、待補、待補
齒齦音
alveolars
t
to̍k、ho̍k、bo̍k
毒、服、目
to̍k、待補、待補
th
thiàu、thí、thê
跳、恥、提
thiàu、待補、待補
n
nuā、ne、nôo
爛、呢、挪
nuā、待補、待補
l
lâng、liông、lá
人、龍、喇
lâng、待補、待補
軟顎音
velars
g
guá、gû、guán
我、牛、阮
góa、待補、待補
k
kuài、ke、kong
怪、雞、光
kuài、待補、待補
kh
khui、kha、khí
開、跤、起
khui、待補、待補
ng
ngôo、ngá、ngī
吳、雅、硬
ngôo
h
hîm、hue、hun
熊、花、分
hîm、待補、待補
齒齦顎音
alveo-palatals
j
jī、ji̍t、jî
字、日、而
、待補、待補
ts
tsiam、tsu、tsoo
尖、朱、租
tsiam、待補、待補
tsh
tshiú、tsha、tshî
手、車、持
tshiú、待補、待補
s
siá、senn、sing
寫、生、身
siá、待補、待補

與傳統寫法(白話字)的代換

编辑

母音與鼻音

编辑

傳統白話字有部分的字母無法正常顯示,所以台羅拼音方案有改變表現方式,轉換成傳統版白話字的方式如下:

  1. 將 nn 寫成 ⁿ 或者 N。
  2. 將 oo 寫成 o·。

然而,維基百科的文字編輯框下方有相當貼心的字元表設計,按一下想用的字元就可以打到文字編輯框,所以大可以不用擔心無法打字的問題。

容易誤用的複母音

编辑

台羅拼音裡面常常有幾種音特別容易誤寫,詳列如下:

  1. 正確的寫法是哇 ua,煨 ue;而非 oa,oe。
  2. 正確的寫法是英 ing, 益 ik;而非 eng,ek。

聲調

编辑

本調

编辑

傳統而言,台灣話有所謂的「八聲七調」,相較於華語的四聲有更多元的聲調表達。如果把講話時的聲調分成低、中、高音,那麼八個聲調可以用下列的聲調標記來說明:

變調

编辑

除了本調之外,台灣話如果遭遇了連字表達一個概念時,經常會出現「變調」的轉換。方式如下:

範例

编辑
本調(調號) 變調(調號) 本調例1 變調例1 本調例2 變調例2 本調例3 變調例3
第一聲(陰平) 高長音(1) 中長音(7) 著賊「偷」
tio̍h-tsa̍t-"thau"
「偷」食步
"thau"-tsia̍t-pōo
吹風「機」
tshue-hong-"ki"
手「機」仔
tshiú-"ki"-á
爆米「芳」
po̍k-bí-"phang"
「芳」水
"phang"-tsuí
第二聲(陰上) 高降音(2) 高長音(1) 淹大「水」
im-tuā-"tsuí"
噴「水」池
phùn-"tsuí"-tî
米粉「炒」
bí-hún-"tshá"
「炒」米芳
"tshá"-bí-phang
優「點」
iu-"tiám"
「點」名
"tiám"-miâ
第三聲(陰去) 低長音(3) 高降音(2) 烏「暗」
oo-"àm"
「暗」步
"àm"-pōo
味「素」
bī-"sòo"
「素」食
"sòo"-si̍t
情「愛」
tsîng-”ài”
「愛」情
"ài"-tsîng
第四聲(陰入) 中短音(4) 高短音(8)** 雞「肉」
ke-"bah"
「肉」雞仔
"bah"-ke-á
上轎才「欲」放尿
Tsiūnn kiō tsiah beh pàng jiō.
春天後母面,「欲」變一時間
Tshun-thinn āu-bú bīn, "beh" piàn tsi̍t sî-kan.
合「作」
ha̍p-”tsoh”
「作」業
"tsoh"-gia̍p
第五聲(陽平) 低升音(5) 中長音(7) 暗「房」
àm-"pâng"
「房」間
"pâng"-king
細漢偷挽瓠,大漢偷牽「牛」。
sè-hàn thau bán pû, tuā-hàn thau khan "gû".
「牛」奶糖
"gû"-ling-thn̂g
假「𠢕」
ké-gâu
「𠢕」人
gâu-lâng
第六聲(陽上)* 中升音(6) (無) 短短
těr-tér
(海口腔)
(無) (略) (略) (略) (略)
第七聲(陽去) 中長音(7) 低長音(3) 食「飯」
tsia̍h pn̄g
「飯」桶
"pn̄g"-tháng
雞「卵」
ke-"nn̄g"
雞「卵」糕
ke-"nn̄g"-ko
相借「問」
sio-tsioh-"mn̄g"
「問」話
"mn̄g"-uē
第八聲(陽入) 高短音(8) 低短音 啥「物」
siánn-"mi̍h"
「物」件
"mi̍h"-kiānn
「食」茶
"tsia̍h" tê
「食」頭路
"tsia̍h"-thâu-lōo
講白「賊」
kóng-pe̍h-tsa̍t
白「賊」話
pe̍h-tsa̍t-uē
第九聲(非傳統)* 中升音(9) (無) 看板
kha̋ng-báng
(日文)
(無) 大丈夫
ta̋i-jo̍oh-buh
(日文)
(無) 方向盤
ha̋ng-to̍oh-luh
(日文:ハンドル)
(無)

* 特殊規則,一般教學並不說明。

** 也有學者認為台語第四聲變調後應該分為兩種狀況:如果是p、t、k結尾,則變調為高短音(8);如果是h結尾,則變調為高長音(1)。