台湾话/千字文读音

T â i - g í K à u - k h o - s u 目录 - 介绍 [检视编辑]
台 语 教 科 书 1. 书写汉字白话字台湾语假名台语谚文普实台文全汉汉罗全罗输入法

2. 拼音系统台语注音符号台罗拼音
3. 文法
4. 发音声调腔调文白异读数字姓氏天干地支训读千字文百家姓三字经千金谱台湾三字经
5. 词汇常用名词常用动词常用形容词常用副词代名词疑问词介词助词外来语
6. 时态现在式过去式进行式完成式

汉文、罗马文对照

编辑

天地玄黄 宇宙洪荒 Thian-tē hiân-hông Ú-tiū hông-hong
日月盈昃 辰宿列张 Ji̍t-goa̍t êng-chek sîn-siù lia̍t-tiong
寒来暑往 秋收冬藏 Hân lâi sú óng tshiu siu tong tsông
闰馀成岁 律吕调阳 Lūn û sîng suè lu̍t lú tiâu iông
云腾致雨 露结为霜 ûn thîng tì ú lōo kiat uî song
金生丽水 玉出昆冈 Kim sing lē suí gio̍k tshut khun kong
剑号巨阙 珠称夜光 Kiàm hō kū khuat tsu tshing iā kong
果珍李柰 菜重芥姜 Kó tin lí nāi tshài tiōng kài khiong
海咸河淡 鳞潜羽翔 Hái hâm hô tām lîn tsiâm ú siông
龙师火帝 鸟官人皇 Liông su hónn tè niáu kuan jîn hông
始制文字 乃服衣裳 Sí tsè bûn tsū nái ho̍k i siông
推位让国 有虞陶唐 Thui uī jiōng kok iú gû tô tông
吊民伐罪 周发殷汤 Tiàu bîn hua̍t tsuē tsiu huat un thong
坐朝问道 垂拱平章 Tsō tiâu būn tō suî kióng pîng tsiong
爱育黎首 臣伏戎羌 ài io̍k lê siú sîn ho̍k jiông khiong
遐迩壹体 率宾归王 Hâ jí it thé sut pin kui ông
鸣凤在竹 白驹食场 Bîng hōng tsāi tiok pi̍k ku si̍k tiông
化被草木 赖及万方 Huà pī tshó bo̍k lāi ki̍p bān hong
盖此身发 四大五常 Kài tshú sin huat sù tāi ngó siông
恭惟鞠养 岂敢毁伤 Kiong uî kiok ióng khí kám huí siong
女慕贞烈 男效才良 Lú bōo tsing lia̍t lâm hāu tsâi liông
知过必改 得能莫忘 Ti kò pit kái tik lîng bo̍k bōng
罔谈彼短 靡恃己长 Bóng tâm pí tuán mî sī kí tiông
信使可覆 器欲难量 Sìn sú khó hok khì io̍k lân liông
墨悲丝染 诗赞羔羊 Bi̍k pi si jiám si tsàn ko iông
景行维贤 克念作圣 Kíng hîng uî hiân khik liām tsok sìng
德建名立 形端表正 Tik kiàn bîng li̍p hîng tuan piáu tsìng
空谷传声 虚堂习听 Khong kok tuân sing hu tông si̍p thing
祸因恶积 福缘善庆 Hō in ok tsik hok iân siān khìng
尺璧非宝 寸阴是竞 Tshik pik hui pó tshùn im sī kīng
资父事君 曰严与敬 Tsu hū sū kun ua̍t giâm ú kìng
孝当竭力 忠则尽命 Hàu tong kia̍t li̍k tiong tsik tsīn bīng
临深履薄 夙兴温凊 Lîm sim lí po̍k siok hing un tshìng
似兰斯馨 如松之盛 Sū lân su hing jû siông tsi sīng
川流不息 渊澄取映 Tshuan liû put sik ian tîng tshú ìng
容止若思 言辞安定 Iông tsí jio̍k su giân sû an tīng
笃初诚美 慎终宜令 Tok tshoo sîng bí sīn tsiong gî līng
荣业所基 籍甚无竟 îng gia̍p sóo ki tsi̍k sīm bû kìng
学优登仕 摄职从政 Ha̍k iu ting sū liap tsik tsiông tsìng
存以甘棠 去而益咏 Tsûn í kam tông khù jî ik īng
乐殊贵贱 礼别尊卑 Ga̍k sû kuì tsiān lé pia̍t tsun pi
上和下睦 夫唱妇随 Siōng hô hā bo̍k hu tshiòng hū suî
外受傅训 入奉母仪 Guē siū hū hùn ji̍p hōng bió gî
诸姑伯叔 犹子比儿 Tsu koo pik siok iû tsú pí jî
孔怀兄弟 同气连枝 Khóng huâi hing tē tông khì liân tsi
交友投分 切磨箴规 Kau iú tôo hūn tshiat mô tsim kui
仁慈隐恻 造次弗离 Jîn tsû ún tshik tsō tshù hut lî
节义廉退 颠沛匪亏 Tsiat gī liâm thuè tian phài huí khui
性静情逸 心动神疲 Sìng tsīng tsîng i̍t sim tōng sîn phî
守真志满 逐物意移 Siú tsin tsì buán tio̍k bu̍t ì î
坚持雅操 好爵自縻 Kian tî ngá tsho hó tsiok tsū bî
都邑华夏 东西二京 Too ip huâ hā tong se jī king
背邙面洛 浮渭据泾 Puē bông biān lo̍k hû uī kù king
宫殿盘郁 楼观飞惊 Kiong tiān puân ut lôo kuàn hui king
图写禽兽 画彩仙灵 Tôo siá khîm siù huā tshái sian lîng
丙舍傍启 甲帐对楹 Píng sià pông khé kap tiòng tuì îng
肆筵设席 鼓瑟吹笙 Sù iân siat si̍k kóo sit tshui sing
陞阶纳陛 弁转疑星 Sing kai la̍p pē piān tsuán gî sing
右通广内 左达承明 Iū thong kóng luē tsó ta̍t sîng bîng
既集坟典 亦聚群英 Kì tsi̍p hûn tián i̍k tsū kûn ing
杜藁锺隶 漆书壁经 Tōo kó tsiong lē tshit su pik king
府罗将相 路侠槐卿 Hú lô tsiòng siòng lōo hia̍p huâi khing
户封八县 家给千兵 Hōo hong pat hiān ka kip tshian ping
高冠陪辇 驱毂振缨 Ko kuàn puê lián khu kok tsín ing
世禄侈富 车驾肥轻 Sè lo̍k tshí hù ku kà huî khing
策功茂硕 勒碑刻铭 Tshik kong bōo si̍k li̍k pi khik bîng
磻溪伊尹 佐时阿衡 Puân khe i ún tsó sî o hîng
奄宅曲阜 微旦孰营 Iám ti̍k khiok hū bî tàn sio̍k îng
桓公匡合 济弱扶倾 Huân kong khong ha̍p tsè jio̍k hû khing
绮回汉惠 说感武丁 Khí huê hàn huī ua̍t kám bú ting
俊乂密勿 多士实宁 Tsùn guē bi̍t bu̍t to sū si̍t lîng
晋楚更霸 赵魏困横 Tsìn tshóo king pà tiāu guī khùn hîng
假途灭虢 践土会盟 Ká tôo bia̍t kok tsiān thóo huē bîng
何遵约法 韩弊烦刑 Hô tsun iok huat hân pē huân hîng
起翦颇牧 用军最精 Khí tsián phó bo̍k iōng kun tsuè tsing
宣威沙漠 驰誉丹青 Suan ui sa bo̍k tî ū tan tshing
九州禹迹 百郡秦并 Kiú tsiu ú tsik pik kūn tsîn pìng
岳宗泰岱 禅主云亭 Ga̍k tsong thài tāi siân tsú ûn thîng
雁门紫塞 鸡田赤城 Gān bûn tsí sài ke tiân tshik sîng
昆池碣石 巨野洞庭 Khun tî kia̍t si̍k kū iá tōng tîng
旷远绵邈 岩岫杳冥 Khòng uán biân biáu gâm siū iáu bîng
治本于农 务兹稼穑 Tī pún u lông bū tsu kà sik
俶载南亩 我艺黍稷 Tshiok tsài lâm bóo ngó gē sú tsik
税熟贡新 劝赏黜陟 Suè sio̍k kòng sin khuàn sióng thut tik
孟轲敦素 史鱼秉直 Bīng kho tun sòo sú gû píng ti̍k
庶几中庸 劳谦谨敕 Sù ki tiong iông lô khiam kín thik
聆音察理 鉴貌辨色 Lîng im tshat lí kàm māu piān sik
贻厥嘉猷 勉其祗植 î kuat ka iû bián kî tsi si̍k
省躬讥诫 宠增抗极 Síng kiong ki kài thióng tsing khòng ki̍k
殆辱近耻 林皋幸即 Tāi jio̍k kūn thí lîm ko hīng tsik
两疏见机 解组谁逼 Lióng soo kiàn ki kái tsóo suî pik
索居闲处 沉默寂寥 Sok ku hân tshú tîm bi̍k tsi̍k liâu
求古寻论 散虑逍遥 Kiû kóo sîm lūn sàn lū siau iâu
欣奏累遣 戚谢欢招 Him tsòo luí khián tshik siā huan tsiau
渠荷的历 园莽抽条 Kû hô tik li̍k uân bóng thiu tiâu
枇杷晚翠 梧桐早凋 Pî pâ buán tshuì ngô tông tsó tiau
陈根委翳 落叶飘摇 Tîn kun uí è lo̍k ia̍p phiau iâu
游鹍独运 凌摩绛霄 Iû khun to̍k ūn lîng mô kàng siau
耽读玩市 寓目囊箱 Tam tho̍k guān sī gū bo̍k lông siong
易𬨎攸畏 属耳垣墙 ī iû iû uì tsiok jí uân tshiông
具膳餐饭 适口充肠 Kū siān tshan huān sik khóo tshiong tiông
饱厌烹宰 饥饫糟糠 Páu iàm phing tsái ki ù tso khong
亲戚故旧 老少异粮 Tshin tshik kòo kiū nó siàu ī liông
妾御绩纺 侍巾帷房 Tshiap gū tsik hóng sī kun uî hông
纨扇圆洁 银烛辉煌 Uân siàn uân kiat gûn tsiok hui hông
昼眠夕寐 蓝笋象床 Tiù biân si̍k bī lâm sún siōng tshông
弦歌酒宴 接杯举觞 Hiân ko tsiú iàn tsiap pue kú siong
矫手顿足 悦豫且康 Kiáu siú tùn tsiok ua̍t ū tshiánn khong
嫡后嗣续 祭祀烝尝 Tik hōo sū sio̍k tsè sū tsing siông
稽颡再拜 悚惧恐惶 Khé sóng tsài pài sióng khū khióng hông
笺牒简要 顾答审详 Tsian tia̍p kán iàu kòo tap sím siông
骸垢想浴 执热愿凉 Hâi kóo sióng io̍k tsip jia̍t guān liông
驴骡犊特 骇跃超骧 Lû lô to̍k ti̍k hāi io̍k tshiau siong
诛斩贼盗 捕获叛亡 Tu tsám tsi̍k tō pōo hi̍k puān bông
布射僚丸 嵇琴阮啸 Pòo siā liâu uân hê khîm guán siàu
恬笔伦纸 钧巧任钓 Tiâm pit lûn tsí kun kháu jīm tiàu
释纷利俗 并皆佳妙 Sik hun lī sio̍k pīng kai ka biāu
毛施淑姿 工颦妍笑 Mô si siok tsu kong pîn giân tshiàu
年矢每催 曦晖朗曜 Liân sí muí tshui hi hui lóng iāu
璇玑悬斡 晦魄环照 Suân ki hiân uat huè phik huân tsiàu
指薪修祜 永绥吉劭 Tsí sin siu hōo íng sui kit siāu
矩步引领 俯仰廊庙 Kú pōo ín líng hú gióng lông biāu
束带矜庄 徘徊瞻眺 Siok tài king tsong puê huê tsiam thiàu
孤陋寡闻 愚蒙等诮 Koo lōo kuánn bûn gû bông tíng tshiàu
谓语助者 焉哉乎也 Uī gú tsōo tsiá ian tsai hôo iá

外部工具书

编辑