Pe̍h-ōe-jī Chiàⁿ-siá Bûn-hoat Kàu-kho-su
目錄 - 概論 [檢視編輯]
白話字
正寫文法教科書
  1. 書寫字母母音子音調號音節書寫規則
  2. 詞性代名詞名詞動詞形容詞副詞介係詞連接詞助詞
  3. 時態現在式過去式進行式完成式
  4. 改良方案