Pe̍h-ōe-jī Chiàⁿ-siá Bûn-hoat Kàu-kho-su
目录 - 概论 [检视编辑]
白话字
正写文法教科书
  1. 书写字母母音子音调号音节书写规则
  2. 词性代名词名词动词形容词副词介系词连接词助词
  3. 时态现在式过去式进行式完成式
  4. 改良方案