Wikijunior:亞洲

亞細亞洲(簡稱亞洲)是地球上最大、人口最多的大洲,占地約四千四百餘萬平方公里,為整個地球陸地的三成;人口則約有四十餘億人,為整個世界人口的六成。亞洲三面環海,東臨太平洋,西側與歐羅巴洲(歐洲)及阿非利加洲(非洲)相接,南鄰印度洋南冰洋,北面北冰洋。亞洲為印度及中國等世界古老文明發源之地。

國家及地區

編輯
西亞
北亞
中亞
東亞
南亞
東南亞