Unicode/字符参考/0000-0FFF

版本:
Unicode 1.0 Unicode 1.0.1 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1 Unicode 3.2
Unicode 4.0 Unicode 4.1 Unicode 5.0 Unicode 5.1
Unicode 5.2 Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0 Unicode 9.0
Unicode 10.0 Unicode 11.0 Unicode 12.0 Unicode 12.1
Unicode 13.0 Unicode 14.0 Unicode 15.0 Unicode 15.1
Unicode 17.0 Unicode 18.0 Unicode 19.0 Unicode 20.0
Unicode 21.0 Unicode 22.0 Unicode 23.0 Unicode 24.0
私人使用 代理 保留區 非字符
Unicode字符参考
BMP
基本多文種平面
SMP
多文種補充平面
SIP
表意文字補充平面
TIP
表意文字第三平面
SSP
特別用途補充平面
PUA
私人使用區
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 18000–18FFF 20000–20FFF 28000–28FFF 30000–30FFF 38000–38FFF E0000–E0FFF E8000–E8FFF F0000–F0FFF F8000–F8FFF 100000–100FFF 108000–108FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 19000–19FFF 21000–21FFF 29000–29FFF 31000–31FFF 39000–39FFF E1000–E1FFF E9000–E9FFF F1000–F1FFF F9000–F9FFF 101000–101FFF 109000–109FFF
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 1A000–1AFFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF 32000–32FFF 3A000–3AFFF E2000–E2FFF EA000–EAFFF F2000–F2FFF FA000–FAFFF 102000–102FFF 10A000–10AFFF
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 1B000–1BFFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF 33000–33FFF 3B000–3BFFF E3000–E3FFF EB000–EBFFF F3000–F3FFF FB000–FBFFF 103000–103FFF 10B000–10BFFF
4000–4FFF C000–CFFF 14000–14FFF 1C000–1CFFF 24000–24FFF 2C000–2CFFF 34000–34FFF 3C000–3CFFF E4000–E4FFF EC000–ECFFF F4000–F4FFF FC000–FCFFF 104000–104FFF 10C000–10CFFF
5000–5FFF D000–DFFF 15000–15FFF 1D000–1DFFF 25000–25FFF 2D000–2DFFF 35000–35FFF 3D000–3DFFF E5000–E5FFF ED000–EDFFF F5000–F5FFF FD000–FDFFF 105000–105FFF 10D000–10DFFF
6000–6FFF E000–EFFF 16000–16FFF 1E000–1EFFF 26000–26FFF 2E000–2EFFF 36000–36FFF 3E000–3EFFF E6000–E6FFF EE000–EEFFF F6000–F6FFF FE000–FEFFF 106000–106FFF 10E000–10EFFF
7000–7FFF F000–FFFF 17000–17FFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF 2F000–2FFFF 37000–37FFF 3F000–3FFFF E7000–E7FFF EF000–EFFFF F7000–F7FFF FF000–FFFFF 107000–107FFF 10F000–10FFFF

注意:Unicode字符的顯示將取決於網路瀏覽器對字符的支持度以及系統上安裝的字體。


ds xc
C0 Controls and Basic Latin
C0控制字符和基本拉丁语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000x [NUL] [SOH] [STX] [ETX] [EOT] [ENQ] [ACK] [BEL] [BS] [HT] [LF] [VT] [FF] [CR] [SO] [SI]
001x [DLE] [DC1] [DC2] [DC3] [DC4] [NAK] [SYN] [ETB] [CAN] [EM] [SUB] [ESC] [FS] [GS] [RS] [US]
002x [SP] ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
005x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
007x p q r s t u v w x y z { | } ~ [DEL]
C1 Controls and Latin-1 Supplement
C1控制字符和拉丁语-1 增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
008x [XXX] [XXX] [BPH] [NBH] [IND] [NEL] [SSA] [ESA] [HTS] [HTJ] [VTS] [PLD] [PLU] [RI] [SS2] [SS3]
009x [DCS] [PU1] [PU2] [STS] [CCH] [MW] [SPA] [EPA] [SOS] [XXX] [SCI] [CSI] [ST] [OSC] [PM] [APC]
00Ax [NB SP] ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ [SHY -] ® ¯
00Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
00Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
00Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
Latin Extended-A
拉丁语扩充-A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
010x Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
011x Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
012x Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
013x İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
014x ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
015x Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
016x Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
017x Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
Latin Extended-B
拉丁语扩充-B
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
018x ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
019x Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
01Ax Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
01Bx ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
01Cx ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
01Dx ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
01Ex Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
01Fx ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
020x Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
021x Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
022x Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
023x Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
024x ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ
IPA Extensions
国际音标扩充
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
025x ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ
026x ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ
027x ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
028x ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ
029x ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ
02Ax ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ
Spacing Modifier Letters
进格的修饰字符
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
02Bx ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ
02Cx ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
02Dx ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝  ˞ ˟
02Ex ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯
02Fx ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿
Combining Diacritical Marks
组合用发音符
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
030x  ̀  ́  ̂  ̃  ̄  ̅  ̆  ̇  ̈  ̉  ̊  ̋  ̌  ̍  ̎  ̏
031x  ̐  ̑  ̒  ̓  ̔  ̕  ̖  ̗  ̘  ̙  ̚  ̛  ̜  ̝  ̞  ̟
032x  ̠  ̡  ̢  ̣  ̤  ̥  ̦  ̧  ̨  ̩  ̪  ̫  ̬  ̭  ̮  ̯
033x  ̰  ̱  ̲  ̳  ̴  ̵  ̶  ̷  ̸  ̹  ̺  ̻  ̼  ̽  ̾  ̿
034x  ̀  ́  ͂  ̓  ̈́  ͅ  ͆  ͇  ͈  ͉  ͊  ͋  ͌  ͍  ͎ [CGJ]
035x  ͐  ͑  ͒  ͓  ͔  ͕  ͖  ͗  ͘  ͙  ͚  ͛  ͜  ͝  ͞  ͟
036x  ͠  ͡  ͢  ͣ  ͤ  ͥ  ͦ  ͧ  ͨ  ͩ  ͪ  ͫ  ͬ  ͭ  ͮ  ͯ
Greek and Coptic
希腊语和科普特语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ     ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ
038x         ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί   Ό   Ύ Ώ
039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
03Ax Π Ρ   Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
03Bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
03Cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ
Cyrillic
西里尔文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
040x Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
041x А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
042x Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
043x а б в г д е ж з и й к л м н о п
044x р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
045x ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
046x Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
047x Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
048x Ҁ ҁ ҂  ҃  ҄  ҅  ҆  ҇  ҈  ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
049x Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
04Ax Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
04Bx Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
04Cx Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
04Dx Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
04Ex Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
04Fx Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Cyrillic Supplement
西里尔文增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
050x Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
051x Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ
052x Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ
Armenian
亚美尼亚语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
053x   Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
054x Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
055x Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ     ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
056x ՠ ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ
057x հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
058x ր ց ւ փ ք օ ֆ և ֈ ։ ֊     ֍ ֎ ֏
Hebrew
希伯来语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
059x    ֑  ֒  ֓  ֔  ֕  ֖  ֗  ֘  ֙  ֚  ֛  ֜  ֝  ֞  ֟
05Ax  ֠  ֡  ֢  ֣  ֤  ֥  ֦  ֧  ֨  ֩  ֪  ֫  ֬  ֭  ֮  ֯
05Bx  ְ  ֱ  ֲ  ֳ  ִ  ֵ  ֶ  ַ  ָ  ֹ  ֺ  ֻ  ּ  ֽ ־  ֿ
05Cx ׀  ׁ  ׂ ׃  ׄ  ׅ ׆  ׇ                
05Dx א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
05Ex נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת         ׯ
05Fx װ ױ ײ ׳ ״                      
Arabic
阿拉伯语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
060x ؀ ؁ ؂ ؃ ؄  ؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏
061x  ؐ  ؑ  ؒ  ؓ  ؔ  ؕ  ؖ  ؗ  ؘ  ؙ  ؚ ؛ [ALM]   ؞ ؟
062x ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د
063x ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ
064x ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي  ً  ٌ  ٍ  َ  ُ
065x  ِ  ّ  ْ  ٓ  ٔ  ٕ  ٖ  ٗ  ٘  ٙ  ٚ  ٛ  ٜ  ٝ  ٞ  ٟ
066x ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ
067x  ٰ ٱ ٲ ٳ  ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ
068x ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ
069x ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ
06Ax ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ
06Bx ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ
06Cx ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ
06Dx ې ۑ ے ۓ ۔ ە  ۖ  ۗ  ۘ  ۙ  ۚ  ۛ  ۜ ۝ ۞  ۟
06Ex  ۠  ۡ  ۢ  ۣ  ۤ ۥ ۦ  ۧ  ۨ ۩  ۪  ۫  ۬  ۭ ۮ ۯ
06Fx ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ
Syriac
叙利亚语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
070x ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍    ܏
071x ܐ  ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
072x ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
073x  ܰ  ܱ  ܲ  ܳ  ܴ  ܵ  ܶ  ܷ  ܸ  ܹ  ܺ  ܻ  ܼ  ܽ  ܾ  ܿ
074x  ݀  ݁  ݂  ݃  ݄  ݅  ݆  ݇  ݈  ݉  ݊     ݍ ݎ ݏ
Arabic Supplement
阿拉伯语增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
075x ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ
076x ݠ ݡ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ ݬ ݭ ݮ ݯ
077x ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ
Thaana
塔安那文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
078x ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ
079x ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ
07Ax ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ  ަ  ާ  ި  ީ  ު  ޫ  ެ  ޭ  ޮ  ޯ
07Bx  ް ޱ                            
NKo
西非书面文字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
07Cx ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ
07Dx ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ
07Ex ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ  ߫  ߬  ߭  ߮  ߯
07Fx  ߰  ߱  ߲  ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ߸ ߹ ߺ     ߽ ߾ ߿
Samaritan
撒玛利亚文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
080x
081x
082x    
083x  
Mandaic
曼达文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
084x
085x      
Syriac Supplement
叙利亚语增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
086x          
未赋值
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
087x                                
088x                                
089x                                
Arabic Extended-A
阿拉伯语扩充-A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
08Ax
08Bx      
08Cx                                
08Dx      
08Ex  ࣣ  ࣤ  ࣥ  ࣦ  ࣧ  ࣨ  ࣩ  ࣪  ࣫  ࣬  ࣭  ࣮  ࣯
08Fx  ࣰ  ࣱ  ࣲ  ࣳ  ࣴ  ࣵ  ࣶ  ࣷ  ࣸ  ࣹ  ࣺ  ࣻ  ࣼ  ࣽ  ࣾ  ࣿ
Devanagari
梵文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
090x
091x
092x
093x ि
094x
095x
096x
097x ॿ
Bengali
孟加拉语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
098x      
099x    
09Ax  
09Bx             ি
09Cx          
09Dx                        
09Ex    
09Fx  
Gurmukhi
果鲁穆奇语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0A0x            
0A1x    
0A2x  
0A3x             ਿ
0A4x                
0A5x    ੑ                  
0A6x            
0A7x                  
Gujarati
古吉拉特语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0A8x      
0A9x  
0AAx  
0ABx         િ
0ACx        
0ADx                              
0AEx    
0AFx               ૿
Oriya
奥里雅语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0B0x        
0B1x    
0B2x  
0B3x         ି
0B4x            
0B5x                      
0B6x    
0B7x                
Tamil
泰米尔语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0B8x            
0B9x            
0BAx                  
0BBx         ி
0BCx            
0BDx                            
0BEx            
0BFx          
Telugu
泰卢固语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0C0x  
0C1x  
0C2x  
0C3x       ి
0C4x        
0C5x                      
0C6x    
0C7x                 ౿
Kannada
卡纳达语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0C8x  
0C9x  
0CAx  
0CBx       ಿ
0CCx        
0CDx                          
0CEx    
0CFx                            
Malayalam
马拉雅拉姆语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0D0x    
0D1x  
0D2x
0D3x ി
0D4x    
0D5x        
0D6x    
0D7x ൿ
Sinhala
僧伽罗文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0D8x      
0D9x      
0DAx
0DBx        
0DCx              
0DDx    
0DEx            
0DFx                          
Thai
泰语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0E0x  
0E1x
0E2x
0E3x  ั  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู  ฺ         ฿
0E4x  ็  ่  ้  ๊  ๋  ์  ํ  ๎
0E5x        
0E6x                                
0E7x                                
Lao
老挝语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0E8x                  
0E9x          
0EAx            
0EBx  ັ  ິ  ີ  ຶ  ື  ຸ  ູ    ົ  ຼ    
0ECx      ່  ້  ໊  ໋  ໌  ໍ    
0EDx    
0EEx                                
0EFx                                
Tibetan
藏语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0F0x
0F1x  ༙
0F2x
0F3x  ༵  ༷  ༹ ༿
0F4x  
0F5x
0F6x      
0F7x    ཱ  ི  ཱི  ུ  ཱུ  ྲྀ  ཷ  ླྀ  ཹ  ེ  ཻ  ོ  ཽ  ཾ ཿ
0F8x  ྀ  ཱྀ  ྂ  ྃ  ྄  ྆  ྇  ྍ  ྎ  ྏ
0F9x  ྐ  ྑ  ྒ  ྒྷ  ྔ  ྕ  ྖ  ྗ    ྙ  ྚ  ྛ  ྜ  ྜྷ  ྞ  ྟ
0FAx  ྠ  ྡ  ྡྷ  ྣ  ྤ  ྥ  ྦ  ྦྷ  ྨ  ྩ  ྪ  ྫ  ྫྷ  ྭ  ྮ  ྯ
0FBx  ྰ  ྱ  ྲ  ླ  ྴ  ྵ  ྶ  ྷ  ྸ  ྐྵ  ྺ  ྻ  ྼ   ྿
0FCx  ࿆  
0FDx          
0FEx                                
0FFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F