User:Pop Slime/沙盒/CR0


字符表 编辑

C0 Controls and Basic Latin
C0控制符和基本拉丁语[1]
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000x [NUL] [SOH] [STX] [ETX] [EOT] [ENQ] [ACK] [BEL] [BS] [HT] [LF] [VT] [FF] [CR] [SO] [SI]
001x [DLE] [DC1] [DC2] [DC3] [DC4] [NAK] [SYN] [ETB] [CAN] [EM] [SUB] [ESC] [FS] [GS] [RS] [US]
002x [SP] ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
005x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
007x p q r s t u v w x y z { | } ~ [DEL]
C1 Controls and Latin-1 Supplement
C1控制符和拉丁语-1 增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
008x [XXX] [XXX] [BPH] [NBH] [IND] [NEL] [SSA] [ESA] [HTS] [HTJ] [VTS] [PLD] [PLU] [RI] [SS2] [SS3]
009x [DCS] [PU1] [PU2] [STS] [CCH] [MW] [SPA] [EPA] [SOS] [XXX] [SCI] [CSI] [ST] [OSC] [PM] [APC]
00Ax [NB SP] ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ [SHY -] ® ¯
00Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
00Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
00Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
Latin Extended-A
拉丁语扩充-A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
010x Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
011x Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
012x Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
013x İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
014x ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
015x Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
016x Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
017x Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
Latin Extended-B
拉丁语扩充-B
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
018x ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
019x Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
01Ax Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
01Bx ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
01Cx ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
01Dx ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
01Ex Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
01Fx ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
020x Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
021x Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
022x Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
023x Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
024x ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ
IPA Extensions
国际音标扩充
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
025x ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ
026x ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ
027x ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
028x ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ
029x ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ
02Ax ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ
Spacing Modifier Letters
进格的修饰字符
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
02Bx ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ
02Cx ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
02Dx ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝  ˞ ˟
02Ex ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯
02Fx ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿
Combining Diacritical Marks
组合用发音符
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
030x  ̀  ́  ̂  ̃  ̄  ̅  ̆  ̇  ̈  ̉  ̊  ̋  ̌  ̍  ̎  ̏
031x  ̐  ̑  ̒  ̓  ̔  ̕  ̖  ̗  ̘  ̙  ̚  ̛  ̜  ̝  ̞  ̟
032x  ̠  ̡  ̢  ̣  ̤  ̥  ̦  ̧  ̨  ̩  ̪  ̫  ̬  ̭  ̮  ̯
033x  ̰  ̱  ̲  ̳  ̴  ̵  ̶  ̷  ̸  ̹  ̺  ̻  ̼  ̽  ̾  ̿
034x  ̀  ́  ͂  ̓  ̈́  ͅ  ͆  ͇  ͈  ͉  ͊  ͋  ͌  ͍  ͎ [CGJ]
035x  ͐  ͑  ͒  ͓  ͔  ͕  ͖  ͗  ͘  ͙  ͚  ͛  ͜  ͝  ͞  ͟
036x  ͠  ͡  ͢  ͣ  ͤ  ͥ  ͦ  ͧ  ͨ  ͩ  ͪ  ͫ  ͬ  ͭ  ͮ  ͯ
Greek and Coptic
希腊语和科普特语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ     ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ
038x         ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί   Ό   Ύ Ώ
039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
03Ax Π Ρ   Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
03Bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
03Cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ
Cyrillic
西里尔文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
040x Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
041x А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
042x Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
043x а б в г д е ж з и й к л м н о п
044x р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
045x ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
046x Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
047x Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
048x Ҁ ҁ ҂  ҃  ҄  ҅  ҆  ҇  ҈  ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
049x Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
04Ax Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
04Bx Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
04Cx Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
04Dx Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
04Ex Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
04Fx Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Cyrillic Supplement
西里尔文增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
050x Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
051x Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ
052x Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ
Armenian
亚美尼亚语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
053x   Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
054x Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
055x Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ     ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
056x ՠ ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ
057x հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
058x ր ց ւ փ ք օ ֆ և ֈ ։ ֊     ֍ ֎ ֏
Hebrew
希伯来语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
059x    ֑  ֒  ֓  ֔  ֕  ֖  ֗  ֘  ֙  ֚  ֛  ֜  ֝  ֞  ֟
05Ax  ֠  ֡  ֢  ֣  ֤  ֥  ֦  ֧  ֨  ֩  ֪  ֫  ֬  ֭  ֮  ֯
05Bx  ְ  ֱ  ֲ  ֳ  ִ  ֵ  ֶ  ַ  ָ  ֹ  ֺ  ֻ  ּ  ֽ ־  ֿ
05Cx ׀  ׁ  ׂ ׃  ׄ  ׅ ׆  ׇ                
05Dx א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
05Ex נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת         ׯ
05Fx װ ױ ײ ׳ ״                      
Arabic
阿拉伯语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
060x ؀ ؁ ؂ ؃ ؄  ؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏
061x  ؐ  ؑ  ؒ  ؓ  ؔ  ؕ  ؖ  ؗ  ؘ  ؙ  ؚ ؛ [ALM]   ؞ ؟
062x ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د
063x ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ
064x ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي  ً  ٌ  ٍ  َ  ُ
065x  ِ  ّ  ْ  ٓ  ٔ  ٕ  ٖ  ٗ  ٘  ٙ  ٚ  ٛ  ٜ  ٝ  ٞ  ٟ
066x ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ
067x  ٰ ٱ ٲ ٳ  ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ
068x ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ
069x ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ
06Ax ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ
06Bx ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ
06Cx ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ
06Dx ې ۑ ے ۓ ۔ ە  ۖ  ۗ  ۘ  ۙ  ۚ  ۛ  ۜ ۝ ۞  ۟
06Ex  ۠  ۡ  ۢ  ۣ  ۤ ۥ ۦ  ۧ  ۨ ۩  ۪  ۫  ۬  ۭ ۮ ۯ
06Fx ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ
Syriac
叙利亚语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
070x ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍    ܏
071x ܐ  ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
072x ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
073x  ܰ  ܱ  ܲ  ܳ  ܴ  ܵ  ܶ  ܷ  ܸ  ܹ  ܺ  ܻ  ܼ  ܽ  ܾ  ܿ
074x  ݀  ݁  ݂  ݃  ݄  ݅  ݆  ݇  ݈  ݉  ݊     ݍ ݎ ݏ
Arabic Supplement
阿拉伯语增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
075x ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ
076x ݠ ݡ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ ݬ ݭ ݮ ݯ
077x ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ
Thaana
塔安那文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
078x ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ
079x ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ
07Ax ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ  ަ  ާ  ި  ީ  ު  ޫ  ެ  ޭ  ޮ  ޯ
07Bx  ް ޱ                            
NKo
西非书面文字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
07Cx ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ
07Dx ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ
07Ex ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ  ߫  ߬  ߭  ߮  ߯
07Fx  ߰  ߱  ߲  ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ߸ ߹ ߺ     ߽ ߾ ߿
Samaritan
撒玛利亚文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
080x
081x
082x    
083x  
Mandaic
曼达文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
084x
085x      
Syriac Supplement
叙利亚语增补
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
086x          
未赋值
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
087x                                
088x                                
089x                                
Arabic Extended-A
阿拉伯语扩充-A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
08Ax
08Bx      
08Cx                                
08Dx      
08Ex  ࣣ  ࣤ  ࣥ  ࣦ  ࣧ  ࣨ  ࣩ  ࣪  ࣫  ࣬  ࣭  ࣮  ࣯
08Fx  ࣰ  ࣱ  ࣲ  ࣳ  ࣴ  ࣵ  ࣶ  ࣷ  ࣸ  ࣹ  ࣺ  ࣻ  ࣼ  ࣽ  ࣾ  ࣿ
Devanagari
梵文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
090x
091x
092x
093x ि
094x
095x
096x
097x ॿ
Bengali
孟加拉语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
098x      
099x    
09Ax  
09Bx             ি
09Cx          
09Dx                        
09Ex    
09Fx  
Gurmukhi
果鲁穆奇语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0A0x            
0A1x    
0A2x  
0A3x             ਿ
0A4x                
0A5x    ੑ                  
0A6x            
0A7x                  
Gujarati
古吉拉特语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0A8x      
0A9x  
0AAx  
0ABx         િ
0ACx        
0ADx                              
0AEx    
0AFx               ૿
Oriya
奥里雅语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0B0x        
0B1x    
0B2x  
0B3x         ି
0B4x            
0B5x                      
0B6x    
0B7x                
Tamil
泰米尔语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0B8x            
0B9x            
0BAx                  
0BBx         ி
0BCx            
0BDx                            
0BEx            
0BFx          
Telugu
泰卢固语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0C0x  
0C1x  
0C2x  
0C3x       ి
0C4x        
0C5x                      
0C6x    
0C7x                 ౿
Kannada
卡纳达语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0C8x  
0C9x  
0CAx  
0CBx       ಿ
0CCx        
0CDx                          
0CEx    
0CFx                            
Malayalam
马拉雅拉姆语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0D0x    
0D1x  
0D2x
0D3x ി
0D4x    
0D5x        
0D6x    
0D7x ൿ
Sinhala
僧伽罗文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0D8x      
0D9x      
0DAx
0DBx        
0DCx              
0DDx    
0DEx            
0DFx                          
Thai
泰语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0E0x  
0E1x
0E2x
0E3x  ั  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู  ฺ         ฿
0E4x  ็  ่  ้  ๊  ๋  ์  ํ  ๎
0E5x        
0E6x                                
0E7x                                
Lao
老挝语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0E8x                  
0E9x          
0EAx            
0EBx  ັ  ິ  ີ  ຶ  ື  ຸ  ູ    ົ  ຼ    
0ECx      ່  ້  ໊  ໋  ໌  ໍ    
0EDx    
0EEx                                
0EFx                                
Tibetan
藏语
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0F0x
0F1x  ༙
0F2x
0F3x  ༵  ༷  ༹ ༿
0F4x  
0F5x
0F6x      
0F7x    ཱ  ི  ཱི  ུ  ཱུ  ྲྀ  ཷ  ླྀ  ཹ  ེ  ཻ  ོ  ཽ  ཾ ཿ
0F8x  ྀ  ཱྀ  ྂ  ྃ  ྄  ྆  ྇  ྍ  ྎ  ྏ
0F9x  ྐ  ྑ  ྒ  ྒྷ  ྔ  ྕ  ྖ  ྗ    ྙ  ྚ  ྛ  ྜ  ྜྷ  ྞ  ྟ
0FAx  ྠ  ྡ  ྡྷ  ྣ  ྤ  ྥ  ྦ  ྦྷ  ྨ  ྩ  ྪ  ྫ  ྫྷ  ྭ  ྮ  ྯ
0FBx  ྰ  ྱ  ྲ  ླ  ྴ  ྵ  ྶ  ྷ  ྸ  ྐྵ  ྺ  ྻ  ྼ   ྿
0FCx  ࿆  
0FDx          
0FEx                                
0FFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

字符描述 编辑

C0控制符和基本拉丁语 编辑

C0控制符 编辑

十六进制编码 字符 字符描述[2]
0000 [NUL] <控制符>
= NULL
    空字符
0001 [SOH] <控制符>
= START OF HEADING
    标题开始
0002 [STX] <控制符>
= START OF TEXT
    正文开始
0003 [ETX] <控制符>
= END OF TEXT
    正文结束
0004 [EOT] <控制符>
= END OF TRANSMISSION
    传输结束
0005 [ENQ] <控制符>
= ENQUIRY
    请求
0006 [ACK] <控制符>
= ACKNOWLEDGE
    收到通知
0007 [BEL] <控制符>
= BELL
    响铃
0008 [BS] <控制符>
= BACKSPACE
    退格
0009 [HT] <控制符>
= CHARACTER TABULATION
= horizontal tabulation (HT), tab
    水平制表符
000A [LF] <控制符>
= LINE FEED
= new line (NL), end of line (EOL)
    换行
000B [VT] <控制符>
= LINE TABULATION
= vertical tabulation (VT)
    垂直制表符
000C [FF] <控制符>
= FORM FEED (FF)
    换页
000D [CR] <控制符>
= CARRIAGE RETURN (CR)
    回车
000E [SO] <控制符>
= SHIFT OUT
    禁用切换
 • 在8位环境中称作LOCKING-SHIFT ONE
000F [SI] <控制符>
= SHIFT IN
    启用切换
 • 在8位环境中称作LOCKING-SHIFT ZERO
0010 [DLE] <控制符>
= DATA LINK ESCAPE
    数据链路转义
0011 [DC1] <控制符>
= DEVICE CONTROL ONE
    设备控制一
0012 [DC2] <控制符>
= DEVICE CONTROL TWO
    设备控制二
0013 [DC3] <控制符>
= DEVICE CONTROL THREE
    设备控制三
0014 [DC4] <控制符>
= DEVICE CONTROL FOUR
    设备控制四
0015 [NAK] <控制符>
= NEGATIVE ACKNOWLEDGE
    拒绝接收
0016 [SYN] <控制符>
= SYNCHRONOUS IDLE
    同步空闲
0017 [ETB] <控制符>
= END OF TRANSMISSION BLOCK
    传输块结束
0018 [CAN] <控制符>
= CANCEL
    取消
0019 [EM] <控制符>
= EMD OF MEDIUM
    介质储存已满
001A [SUB] <控制符>
= SUBSTITUTE
    替换
→ FFFD � 替换字符
001B [ESC] <控制符>
= ESCAPE
    取消
001C [FS] <控制符>
= INFORMATION SEPARATOR FOUR
= file separator (FS)
    文件分隔符
001D [GS] <控制符>
= INFORMATION SEPARATOR THREE
= group separator (GS)
    组分隔符
001E [RS] <控制符>
= INFORMATION SEPARATOR TWO
= record separator (RS)
    记录分隔符
001F [US] <控制符>
= INFORMATION SEPARATOR ONE
= unit separator (US)
    单元分隔符

ASCII标点与符号 编辑

十六进制编码 字符 字符描述
0020 [SP] 空格
 • 有时被认为是一个控制符
 • 其它空格符号:2000 [NQSP]200A [HSP]

00A0 [NBSP] 无中断空格
200B [ZWSP] 零宽间隔
2060 [WJ] 单词连接符[3]
3000 [IDSP] 象形字间隔
FEFF [ZWNBSP] 零宽无中断空格

0021 ! 叹号
= 阶乘

00A1 ¡ 竖翻叹号
01C3 ǃ 拉丁文字母后翻轻敲音
203C ‼ 双叹号
203D ‽ 问叹号
2762 ❢ 粗叹号装饰

0022 " 引号
 • 这是中性的引号,既能用在开头也能用在末尾
 • 英语中更经常使用成对的引号201C “201D ”
 • 希伯来文中使用符号 Gershayim(05F4 ״

02BA ʺ 修饰字母双上标符
030B ̋ 组合用双锐音符
030E ̎ 组合用上双竖线
05F4 ״ 希伯来文标点 Gershayim
2033 ″ 双上标符
3003 〃 同上标志

0023 # 数字标记
= 英镑标记
= 哈希
= 交叉线

2114 ℔ L B 条符号
2317 ⌗ 可视数据方块
266F ♯ 音乐升半音标记

0024 $ 美元标记
= 密尔雷斯
= 埃斯库多
 • 用于表示许多在拉丁美洲和其它地区使用的比索货币
 • 这个字符的图像可以有一条或者两条竖线
 • 其它货币符号的字符起始于20A0 ₠

00A4 ¤ 货币标记
20B1 ₱ peso sign[4]
1F4B2 💲 粗美元标记[3]

注释 编辑

 1. 1.0 1.1 本参考列表中的大部分区段名引自Word 2007,部分区段名引自维基百科或仅仅是编者翻译,请在官方渠道找到官方译名进行修改。
 2. 2.0 2.1 下列(仅本表格)字符在Windows XP SP3的字符映射表中没有描述,本译名引用自[1](有删改)。
 3. 3.0 3.1 3.2 此字符在Windows XP SP3的字符映射表中没有描述,本译名是通过其它字符的翻译及原英文推测出的,请在更高的Windows版本中的字符映射表或其它官方渠道找到官方译名进行修改。
 4. 4.0 4.1 此字符在Windows XP SP3的字符映射表中没有描述,请在更高的Windows版本中的字符映射表或其它官方渠道找到官方译名补全。