tinal'oemaeh 年;歲

hahila: 日子;天

sa'sa'ih ka hahila: / rengreng 天天;常常

'isahini 現在

kaysa'an 今天

kahiya' 昨天

rim'aen 明天

ririm‘aenan 早上

hae:wan 晚上

hila:an 下午